V1

Veståsvegen bolig U2
Veståsvegen bolig U3
Veståsvegen bolig U1
Veståsvegen bolig U4
Veståsvegen bolig I1
Veståsvegen bolig I5
Veståsvegen bolig I4
Veståsvegen bolig I3
Veståsvegen bolig I2
Vangseterlia Bolig Planløsninger
Vangseterlia Bolig Snitt

I naturen er det en livskraft å finne som er uavhengig av tidligere fortellinger og som ikke bryr seg om framtidige idéer eller forestillinger. Denne livskraften utgjør det som er av seg selv, bortsett fra de betingete overbevisningene til enkelte mennesker som forvrenger denne altomfattende virkeligheten. I betraktning av naturen oppfatter man denne livskraften intuitivt, og den gir en mulighet for å finne ro og åndelig fornyelse. Denne romslige boligen er utformet for å understøtte nærhet til naturens elementer i alle årstider og å gjøre deres nærvær til en del av hjemmet.


Huset er plassert på en li som skråner ned mot en skogkledd dal øst for Hamar sentrum. Boligens relativt enkle, kvadratiske ytre form avslører ikke umiddelbart de mangfoldige romlige forholdene som åpenbarer seg inne. På utsiden er det kun det skrånende glasstaket som glimtes over inngangen som gir til kjenne at boligen skjuler i seg en uventet indre oase.


Boligen er organisert langs med en frodig innvendig hage med planter og grus som fortsetter gjennom hele boligens dybde. Inngangen leder inn mot et åpent oppholdsrom med alle husets hovedfunksjoner som byr på vid utsikt over dalen foran under et skrånende tak. Rommet er delt inn i et kjøkken, spisestue og sitteområder av ulike åpninger i etasjeskillet som tillater flere store trær å vokse opp mot taket fra underetasjen. Åpningene mellom etasjene etablerer rike romlige forbindelser mellom stua i 1. etasje og stua i underetasjen samtidig som de fungerer til å underlette naturlig ventilasjon. Innvendige skyvevindu gjør det mulig å lydisolere mindre areal etter behov. Mot øst er hovedsoverommet plassert som en adskilt gruppe rom med garderobe og baderom. Planteområdene fortsetter ned til et felles rom i underetasjen med plantevegg og dam. Gjennom dette rommet er det adkomst til flere soverom, gjesterom og en felles stue. Tråkkheller fører fram gjennom plantene. Plantearealet fortsetter ut på en terrasse foran huset med grønne trinn som binder huset fast til den omgivende vegetasjonen i lia som en forlengelse av fundamentet.


Huset er bygd med en bærekonstruksjon i limtre for å muliggjøre store åpninger i sørfasaden, og det oppvarmes med varmepumpe med jordkilde og vannbaserte solfangere. Utvendig er hele huset kledt i tre med to forskjellige overflatebehandlinger for å tilknytte det visuelt og opplevelsesmessig til skogen rundt.


Økologiske egenskaper:

 • Over bakken bygges alle konstruksjoner med biologisk nedbrytbare og fornybare trebaserte materialer: trefiberisolasjon, kryssfinér med naturlig lim, trefiberplater med voksbehandling, stendere og bjelker med I-profil, limtre og ubehandlet heltre

 • Fundamentet er isolert med skumglassisolasjon og løs leca

 • Energieffektive konstruksjoner

 • Diffusjonsåpne ytterkonstruksjoner er robuste i et fuktig klima

 • Grønt tak med stedegen vegetasjon

 • Bruk av sunne bygningsmaterialer med lav innebygd energi: ingen giftige materialer eller overflatebehandlinger benyttes

 • Plantesamfunn brukes til å rense gråvann med planterotsystem i veksthuset og i hagen

 • Alt overvann håndteres lokalt i hagen

 • Naturlig ventilasjon

 • Energivindu med 3-lags glass. Alle vinduer kan åpnes

 • Varmekilden i boligen er en høyeffektiv vedfyrt pelletsovn med integrert vannkappe

 • Vannbåren gulvvarme med lav tilførselstemperatur varmer opp huset

 • Varmegjenvinning fra sluk og gråvann

 • Behovsstyrt styring av varme og lys

In nature there is a life energy to be found which is independent of past stories and which does not care about future ideas or imaginations. This life energy is simply what is of itself, without the conditional beliefs of individual people which distort this all-encompassing reality. When immersed in nature one can intuitively sense this life energy, and it gives one an opportunity to find peace and spiritual regeneration. This spacious dwelling is designed to facilitate immediate proximity to the elements of nature in all of the seasons and to make their presence a part of the home.


The house is placed on a hillside which slopes down towards a forested valley east of Hamar city centre. The house’s relatively simple, square outer form does not immediately reveal the diverse spacial relationships which make themselves apparent inside. On the outside it is only the sloping glass roof that can be seen above the entrance which indicates that the house conceals an unexpected green oasis.


The house is organized along a lush inner garden with plants and gravel which continues through the entire depth of the house. The entrance hall leads to an open living room with all of the house’s main functions which offers wide views over the valley in front under a sloping roof. The room is divided into a kitchen, dining area and sitting areas with differing openings in the floor which allow several large trees to grow up towards the roof from the lower level. The openings in the floor establish rich spatial relationships between the living spaces on the main floor and the living spaces on the lower level simultaneously as they function to facilitate natural ventilation. Internal sliding windows make it possible to isolate smaller areas acoustically according to need. To the east is the master bedroom which forms a group of spaces with a walk-in closet and spacious bathroom. The planting areas continue down to a common room on the lower level with a plant wall and pond. Through this room there is access to several bedrooms, a guest room and a common living room. Stepping stones lead through the plants. The planting area continues out onto a terrace in front of the house with green steps which connect the house solidly to the surrounding vegetation on the slope as an extension of the foundation.


The house is built with a load-bearing structure in laminated timer to make possible the large openings in the south facade. It is heated with a ground-source heat pump and water-based solar collectors. Externally, the entire house is clad in timber with two different surface treatments to connect it visually and experientially to the forest in the surroundings.Ecological characteristics:

 • Above ground level the entire structure is built with biologically degradable and renewable wood-based materials: glue-laminated timber, wood fibre insulation, plywood with natural glue, wood fibre plates with wax treatment, roof rafters with I-profile and untreated solid wood

 • The foundation is insulated with foam glass insulation. No plastic-based insulation materials are used

 • Energy-efficient external structure

 • The diffusion-open external structure is robust in a moist climate

 • Green roof with local vegetation

 • Use of healthy building materials with low embodied energy: no toxic materials or surface treatments are used

 • All rainwater is treated locally in the garden

 • Natural ventilation

 • Energy windows with 3 layers of glass in wood frames with silicate paint are used. All rooms have windows that can be opened

 • The heat source in the house is a ground-source heat pump and water-based solar collectors which cover 50% of the yearly heat requirement for water

 • Water-borne floor heating with a low supply temperature heats the entire house

 • Heat recovery from wastewater and grey water

 • Demand-based control of heating and lighting

Størrelse:

358,52 m2 oppvarmet BRA


Sted:

Vangseterlia, Hamar, Norway


Status:

Konsept