Villa M2

Myrvegen bolig U4
Myrvegen bolig U2
Myrvegen bolig U5
Myrvegen bolig U3
Myrvegen bolig I4
Myrvegen bolig U1
Myrvegen bolig I2
Myrvegen bolig I3
Myrvegen bolig I1
Myrveien 2 bolig Konsept
Myrveien 2 bolig Situasjonsplan
Myrveien 2 bolig Planløsninger
Myrveien 2 bolig Detaljsnitt

Denne tilsynelatende enkle boligen står på en flatt, gresskledd slette i et etablert boligområde på Hamar med frittstående boliger og oppdyrkete hager på alle kanter. Boligen er plassert lengst mot nord på tomten for å danne en størst mulig hage foran. Mot veien skaper busker og trær en overgang til mindre hagerom nærmest huset som inngjerdes bak vegger som blir en forlengelse av husets yttervegger. De indre hagene får en privat, beskyttet karakter. Øyer med lavplanter og urter vokser ut av et hav av hvitt småstein.


Boligen er forestilt som et tradisjonelt saltakshus kledd i tre som svever delvis over et nedre nivå som inneholder oppholdsrom og en inngjerdet hage. Det øvre volumet er uttrykt som et lett, hvitt volum som åpner seg opp mot omgivelsene med et stort vindu på sørfasaden. Det nedre volumet er kledd i mørkere malmfuru og framstår som mer lukket og ugjennomsiktig. Forholdet mellom huset og hagen var avgjørende for konseptet bak utforminga. Huset danner sammen med hagerommene et enkelt kvadrat i plan, og en sammenstilling av indre og utvendige rom blir skapt ved å dele opp og trekke fra denne formen.


Stua og kjøkkenet er plassert fremst i grunnetasjen og kan åpnes opp mot den inngjerdete hagen langs med den vestre veggen med store skyvevinuder. Skap i rommets fulle høyde brukes til å adskille kjøkkenet delvis fra stua. I nordvest slutter hagen i et studio med en terrasse på taket. Soverom og baderom er plassert i 2. etasje og er orientert mot øst for å ta imot morgensola. Utsikten til det bebygde landskapet foran huset åpenbarer seg fra en innendørs balkong foran hovedsoverommet, samtidig som åpninga i etasjeskillet gir stua under varierte romhøyder. En garasje og bod er plassert i et mindre volum på husets østre side. 


Huset er bygd med tømmerramme og stendere/sperrer med I-profil i høyisolerte ytterkonstruksjoner. Det benyttes kun sunne og giftfrie byggematerialer, særlig trefiberisolasjon, skumglass, gipsplater, trebaserte plater og ubehandlete trespiler. Huset er naturlig ventilert, og takflatene er beplantet med stedegne engplanter. 

This seemingly simple house stands on a flat, grassy plain in an established residential area in Hamar with free-standing houses and cultivated gardens on all sides. The house is placed furthest to the north on the site in order to create a largest possible garden in front. Towards the road, bushes and trees create a transition into smaller garden rooms nearest to the house which are enclosed by walls that become an extension of the house’s external walls. The inner gardens receive a private, protected character. Islands with herbaceous plants grow out of a sea of white pebbles. 


The house is imagined as a traditional house with pitched roof clad in wood which partly soars above a lower level that contains living spaces and an enclosed garden. The upper volume is expressed as a light, white volume which opens itself up to the surroundings with a large window on the south facade. The lower volume is clad in darker pine heartwood and appears more enclosed and opaque. The relation between the house and the garden was a determining factor in the concept behind the design. The house forms together with the garden rooms a simple rectilinear form in plan, and a composition of inner and outer rooms is created by dividing up and subtracting from this form.


The living room and kitchen are placed furthest forward on the lower level and can be fully exposed to the enclosed garden along the western wall with large sliding windows. Cabinets in the full height of the room are used to separate the kitchen partly from the living room. To the northwest, the garden ends in a studio with a roof terrace. Bedrooms and bathrooms are placed on the second floor and are oriented to the east to receive morning light. The view to the built landscape in front of the house appears from an internal balcony in front of the master bedroom, and the opening in the floor gives the living room below varied ceiling heights simultaneously. A garage and storage room are placed in a smaller volume on the east side of the house.


The house is constructed with a heavy timber frame and studs/joists with an I-profile in a highly insulated external structure. There are only used healthy and non-toxic building materials, especially wood fibre insulation, foam glass, gypsum, wood-based plates and untreated wood slats. The house is naturally ventilated, and the roof surfaces are planted with local meadow plants. 

Størrelse:

280,34 m2 oppvarmet BRA


Sted:

Myrvegen, Hamar, Norway


Status:

Konsept