Tennishuset

Slemdalsveien Bolig U4
Slemdalsveien Bolig U1
Slemdalsveien Bolig U3
Slemdalsveien Bolig U2
Slemdalsveien Bolig U5
Slemdalsveien Bolig I1
Slemdalsveien Bolig I2
Slemdalsveien Bolig I3
Slemdalsveien Bolig I7
Slemdalsveien Bolig I4
Slemdalsveien Bolig I5
Slemdalsveien Bolig I6
Slemdalsveien bolig konseptskisse 1
Slemdalsveien bolig Situasjonsplan
Slemdalsveien bolig Plan 1. etasje
Slemdalsveien bolig Plan 2. etasje
Slemdalsveien bolig Plan Underetasje
Slemdalsveien 81D bolig Snitt BB 2
Slemdalsveien 81D bolig Snitt AA 2

A concept for a small house for a family of three in an established residential district. This site offered an opportunity to combine two of the things that I like best: designing houses and tennis.


In the initial sale of the site, it was assumed that a new site boundary would be drawn across the existing tennis court to make it possible to build on it. By so doing one could create a flat area for a more conventional structure with a comfortable distance to the neighbouring house, or it could perhaps become a nice garden, but I did not want to remove it. As a tennis player that dreams of having a private court, I could not allow this (laughs). Therefore I set myself the challenge of saving it, and using the other parts of the site for the new house.


By choosing to retain the tennis court, a new challenge arises where the only area left on the site on which to build lies directly over the driveway to the neighbouring house. Naturally the neighbours wished to retain automobile access to their garage on this level. The solution became to reduce the footprint of the new house to a small volume placed on the slope between the tennis court and the driveway, and to raise the first floor above it to create simultaneously a covered outdoor area that can be used for access to both houses. The house is organised around a stately tree which is preserved on the slope. Following the spiral staircase upwards offers the experience of climbing up the trunk into the crown, where large windows offer a view into the branches. The indoor path around the tree ends in the kitchen, which opens up into a greenhouse and studio space with a glass roof that hovers above the tennis court.


Often the ideal site is considered to be one without anything on it. This house demonstrates the possibilities that arise when one accepts all of the whimsical characteristics of a site and allows them to influence the form, much like a seed that grows into a unique plant as a result of the unrepeatable combination of forces that act on it exactly where it grows into the light.

Et konsept for en liten bolig til en familie på tre i et etablert boligområde. Denne tomten bøy på en mulighet til å sette sammen to ting som jeg liker best: utforming av små boliger og tennis.


Som en del av det opprinnelige tomtesalget var det forutsatt at en ny tomtegrense skulle tegnes på tvers av den eksisterende tennisbanen for å gjøre det mulig å bygge på den. Ved å gjøre det kunne man skape et flatt område til et vanligere hus med behagelig avstand til naboboligen, eller kunne den kanskje bli til en fin hage, men jeg ønsket ikke å fjerne den. Som tennisspiller som drømmer om å ha egen bane kunne jeg ikke tillate det (ler). Derfor satte jeg for meg utfordringen om å bevare den, og å bruke andre deler av tomten til den nye boligen.


Ved å bevare tennisbanen kommer en ny utfordring fram der det eneste området som er igjen på tomten å bygge på sammenfaller med innkjørselen til naboboligen. Naturligvis ønsket naboene å bevare biladkomst til garasjen sin på dette nivået. Løsningen blei å redusere fotavtrykket til den nye boligen til et lite volum som er plassert i skråninga mellom tennisbanen og innkjørselen, og å heve første etasje over den for å skape samtidig et overdekket uteareal som kan benyttes som adkomst til begge boliger. Boligen er organisert rundt et staselig tre som bevares i skråningen. Det å følge spiraltrappa oppover byr på opplevelsen av å klatre opp trestammen inn i kronen, der store vindu byr på utsikt inn i greinene. Den indre stien rundt treet slutter i kjøkkenet, som åpner seg opp i et drivhus og studiorom med glasstak som svever over tennisbanen.


Den ideelle tomten er gjerne forestilt som den som ikke har noe på seg fra før. Dette huset viser fram mulighetene som oppstår når man aksepterer alle de uforutsigbare egenskapene til en tomt og tillater dem å påvirke formen, som et frø som vokser til en unik plante som resultat av den ugjentakelige sammensetninga av krefter som virker på den akkurat der den vokser fram i lyset.

Size:

164 m2 heated floor area


Location:

Slemdalsveien, Oslo, Norway


Structure:

Timber structure


Status:

Concept