Sunne husI kalde klimaområder tilbringer vi store deler av livet inne i bygninger, og boligens kvaliteter og inneklima blir derfor en vesentlig faktor i helsen vår gjennom livet. Hvilke bygningsmaterialer og byggemetoder som velges vil være avgjørende for husets helse og hvordan det påvirker beboerne.


Mange bygningsmaterialer som er i vanlig bruk i bygninger i dag inneholder en rekke miljø- og helsefarlige stoffer. I den moderne arkitekturen og samfunnet generelt har mange tradisjonelle byggemetoder som var basert på bruk av relativt rene og ubearbeidede naturlige materialer blitt erstattet av alt flere syntetiske produkter og kjemikalier. I EU i dag markedsføres ca. 120 000 kjemikalier, men høyst 5% av dem er undersøkte hva vedkommer deres mulige negative påvirkninger på menneskers helse. Bygningsindustrien prakker på nye produkter som tørker fortere, krever mindre vedlikehold, osv. uten å varsle hvilke kjente og ukjente påvirkninger de mangfoldige kjemikaliene som inneholdes i disse produktene kunne ha på økologisk helse og menneskets helse eller hvorvidt disse nye materialene kan gjenvinnes eller ombrukes. Noen moderne boliger er en sammensetning av fremmede kjemikalier som er inneholdt i og avgitt av bygningsmaterialer, husholdnings- og rengjøringsprodukter, innredning og annet. Slike byggkjemikalier belaster innelufta og øker behovet for ventilasjon.


Det er utallige ulemper ved utstrakt bruk av syntetiske bygningsmaterialer. Selv om disse materialer kan brukes til å oppnå større spenn, bygge høyere, skape dristige detaljer osv. er mange av dem basert på bruk av ufornybare ressurser (særlig fossilolje) og giftige framstillingsmetoder som kan på ingen måte inngå som en del av lukkete biologiske eller tekniske kretsløp. Syntetiske materialer fjerner beboere som kommer i kontakt med dem lenger og lenger unna materialenes opprinnelse i landskapet, og de forvirrer forståelsen vår av tilværelsen og hvordan vi lever.


I tillegg til materialvalg kan et hus ha dårlige påvirkninger på menneskets helse på grunn av uhensiktsmessige og feilaktige byggemetoder som gir opphav til fuktproblem og soppvekst, lungskadelige fibrer fra mineralull, elektrisk stråling, radon og mangelfull ventilasjon. Påvirkningene kan omfatte hodepine, kvalme, utslett, rennende øyne, konsentrasjonsvanskeligheter og på lang sikt økt risiko for kreft, infeksjoner og betennesler.


Det er fullt mulig å bygge en bolig til dagens forventede tekniske standard med fullstendig giftfrie og helsefremmende materialer. En slik bolig forutsetter bevisst bruk av naturnære og sunne byggematerialer i alle konstruksjoner og godt gjennomtenkte og utprøvde byggemetoder. Enkle trekonstruksjoner er blant de sunneste byggemetodene som finnes når de blir utformet riktig. Tre kan benyttes i bærende konstruksjoner, isolasjon, kledninger, golv, yttertak og innredninger. Andre ønskelige materialer i et helseperspektiv er naturmaterialer som tegl, lettbetong, leire, klinker, stein og kork. For å ivareta inneklimaet kan det benyttes diffusjonsåpne «pustende» konstruksjoner, der det er ingen diffusjonstette plastsjikt i huset som kan fange fukt mellom materialer i ytterkonstruksjoner og gi opphav til skadelig soppvekst og der materialers naturlige hygroskopiske egenskaper utnyttes til å regulere luftfuktigheten. Videre benyttes overflatebehandlinger som avgir ingen eller minimalt med skadelige avgasser og bevarer treets fuktregulerende egenskaper.


Det er også viktig å se et hus som en del av en større sammenheng. Et sunt hjem må være en del av et sunt bomiljø i byen som kan støtte en sunn livsstil. Et sunt bomiljø består av funksjonelle økosystem som fornyer livets grunnlag der man bor, samt nærende og rike sosiale forhold til andre medmennesker. Det er sammenkoblingen av mange enkelte byggetiltak som danner et bomiljø, og ved å velge løsninger såsom biologiske toalett, lokal vannrensing med rotsystem, samordning av matdyrking med rommene mellom husene og å gjøre plantesamfunn til en del av huset kan et hjem bli en del av et produktivt og helsebringende leveområde.


Under kommer noen oversiktlige forholdsregler for å bygge sunne hus (oppsummert etter arkitekt Bjørn Berge i boka De siste syke hus):


Materialbruk i interiøret


Unngå bruk av:

 • oljeholdige impregneringsmidler og flyktige organiske forbindelser
 • kaseinholdig golvsparkel
 • asbest
 • utildekket mineralull. Mineralull er en svært vanlig isolasjonsmateriale i konvensjonelle trehus, men den ansees å være grunnen til lungesykdommer hos byggarbeidere og gir et dårlig, støvete arbeidsmiljø med skadelige fibrer. Mineralull framstilles også i en energikrevende prosess. 
 • fastlimte tepper
 • saltsyre på murvegger uten rikelig forvanning


Minimal bruk av:

 • formaldehydholdige materialer
 • plastholdige betongprodukter
 • plastholdig lim, lakk og maling
 • plastbelegg på golv og vegg
 • lim, lakk og maling med organiske løsemidler
 • saltimpregneringsmidler
 • fosforgips og betongprodukter med høy radonavgassing
 • syntetiske tepper


Begrenset bruk av:

 • metall, inkludert stålarmering i betong
 • tepper generelt
 • lodne overflater generelt


Luft


Unngå bruk av:

 • friskluftsinntak fra gater, garasjer, industriområder
 • låge ventilasjonsnivåer
 • mekaniske ventilasjonsanlegg med utilgjengelige kanaler
 • mekaniske ventilasjonsanlegg med store innblåsningshastigheter
 • mekaniske ventilasjonsanlegg med høye infralydnivåer
 • mekaniske ventilasjonsanlegg med befuktningsutstyr


Minimal bruk av:

 • selvsirkulasjon uten tilstrekkelig naturlig drivkraft


Begrenset bruk av:

 • mekaniske ventilasjonsanlegg med omluft
 • mekaniske ventilasjonsanlegg med oppvarmings- og kjølebatterier


Fuktighet


Unngå bruk av: 

 • byggegropen som deponeringssted for organisk byggesøppel
 • konstruksjoner med dårlig luftede kryperom
 • konstruksjoner som ikke får anledning til god og rask uttørking


Minimal bruk av:

 • luftfuktere


Begrenset bruk av:

 • diffusjonstette overflater, særlig av plast


Energi


Unngå bruk av:

 • golvmaterialer som kan gi statisk oppladning
 • store kunstlysmengder på bekostning av dagslys
 • sentralvarmeanlegg som ikke kan reguleres fra hver leilighet
 • høye lufttemperaturer


Minimal bruk av:

 • ensidig luftvarmeutstyr
 • takmonterte stråleovner


Begrenset bruk av:

 • vedovner med lite effektiv forbrenning
 • mjuke, ujordede elektriske ledninger i soverommet
 • døgnvirksomt elektrisk utstyr i soverommet
 • døgnvirksomt elektrisk utstyr på «ytterveggene av soverommet»


Annet


Ved driften av huset bør man unngå bruk av:

 • rengjøringsmidler med formaldehyd
 • rengjøringsmidler med organiske løsemidler
 • kopieringsmaskiner i arbeids- og oppholdsrom


Gjøre minimal bruk av:

 • rengjøringsmidler med butylglykol


Gjøre begrenset bruk av:

 • rengjøringsmidler med salmiakk
 • teppesjampo
 • diverse spraybokser, avhengig av drivgass og annet innhold

Ressurser

Berge, Bjørn. (1988). De siste syke hus. Oslo: Universitetsforlaget.

Berge, Bjørn. (2009). The Ecology of Building Materials. Oxford: Elsevier Architectural Press.

Ece, Nurgül. (2018). Building Biology: Criteria and Architectural Design. Basel: Birkhäuser.

Healthy houses


In cold climate areas we spend large parts of our lifetimes inside in buildings, and the home’s qualities and inner climate are therefore an important factor for our health throughout life. Which building materials and building methods are chosen will be decisive for the house’s health and the effects that it will have on the inhabitants.


Many building materials that are in common use in buildings today contain various substances that are hazardous for both environmental and human health. In contemporary architecture and society in general, many traditional building methods that were based on the use of relatively pure and untreated natural materials have been replaced by all the more synthetic products and chemicals. In the European Union today there are approximately 120 000 chemicals on the market, but only 5% of them at the most have been researched regarding their possible negative effects on human health. The building industry is constantly forcing into use new products that dry quicker, require less maintenance, etc. without warning of the known or unknown effects the diverse chemicals that are contained in these products could have on ecological and human health or whether these new materials can be recovered or reused. Some modern homes are a combination of foreign chemicals that are contained in and released from building materials, household cleaning products, furniture and more. Such building chemicals lay a burden on the quality of the interior climate and increase the requirement for ventilation.


There are countless disadvantages to extensive use of synthetic building materials. Even though these materials can be used to achieve larger spans, to build higher, create bold details and more, many of them are based on the use of non-renewable resources (especially fossil oil) and toxic production methods that can in no way enter into closed biological or technical cycles. Synthetic materials distance inhabitants that come into contact with them further and further from the materials’ origin in the landscape, and they confuse our understanding of existence and how we live.


In addition to choice of materials, a house can have negative effects on human health because of erroneous and unsuitable building methods that give rise to moisture problems and mould growth, fibres from mineral wool that are harmful to the lungs, electrical radiation, radon and insufficient ventilation. The effects can include headache, nausea, breakouts, runny eyes, difficulties in concentration and in the long term increased risk of cancer, infections and inflammation.


It is entirely possible to build a home to today’s technical standard with completely non-toxic and health-promoting materials. Such a home is predicated on conscious use of natural and healthy building materials in all constructions and building methods that have been carefully thought through and tested. Simple wood constructions are amongst the healthiest building methods that exist when they are designed properly. Timber can be used in load-bearing structures, insulation, claddings, floors, roofs and interiors. Other desirable materials in a health perspective are natural materials such as brick, light concrete, clay, clinker, stone and cork. To protect the inner climate, diffusion-open «breathing» constructions can be used where there is no diffusion-tight plastic layer in the house that can trap moisture between materials in external constructions and give rise to harmful mould growth and where materials’ natural hygroscopic qualities contribute to regulate air moisture. There can further be used surface treatments that release no or minimal levels of harmful emissions and that conserve the wood’s moisture-regulating qualities.


It is also important to see a house as a part of a larger context. A healthy home must be a part of a healthy living environment in the city that can support a healthy lifestyle. A healthy living environment will consist of functional ecosystems that regenerate the basis of all life where one lives, as well as nourishing and rich social relations to other people. It is the combination of many individual buildings that creates a living environment, and by choosing solutions such as biological toilets, local water purification with root systems, integrating food production with the spaces between the houses and making plant societies a part of the house a home can become a part of a productive and healing habitat.


Below follows an overview of measures that can be taken to build healthy homes (summarised by architect Bjørn Berge in the book De siste syke hus):


Material use in the interior


Avoid use of:

 • impregnation methods that contain oils and volatile organic compounds
 • floor putty that contains casein
 • asbestos
 • uncovered mineral wool. Mineral wool is a very common insulating material in conventional wood houses, but it is considered to be the cause of lung diseases amongst building workers and gives a poor, dusty working environment with harmful fibres. Mineral wool is produced also in an energy-intensive process.
 • glued carpets
 • hydrochloric acid on masonry walls without considerable wetting beforehand


Minimal use of:

 • materials that contain formaldehyde
 • concrete products that contain plastic
 • resinous glue, varnish and paint
 • plastic coatings on floors and walls
 • glue, varnish and paint with organic solvents
 • salt-based impregnation methods
 • phosphate gypsum and concrete products with high emissions of radon
 • synthetic carpets


Restricted use of:

 • metal, including reinforcing steel in concrete
 • carpets in general
 • hairy and fuzzy surfaces in general


Air


Avoid use of:

 • intake air from roadways, garages and industrial areas
 • low ventilation rates
 • mechanical ventilation with inaccessible canals
 • mechanical ventilation with large air intake rates
 • mechanical ventilation with high infrasound rates
 • mechanical ventilation with air moisturisation


Minimal use of:

 • self-circulating air without sufficient natural driving forces


Restricted use of:

 • mechanical ventilation with recirculated air
 • mechanical ventilation with heating and cooling coils


Moisture


Avoid use of:

 • the building foundation as a depository for organic building waste
 • constructions with poorly ventilated air gaps
 • constructions that do not receive the opportunity for sufficient and rapid drying


Minimal use of:

 • air moisturisers


Restricted use of:

 • diffusion-tight surfaces, especially plastic


Energy


Avoid use of:

 • floor materials that can give a static electric charge
 • large amounts of artificial light at the expense of daylight
 • central heating that cannot be regulated in each living area
 • high air temperatures


Minimal use of:

 • one-sided air heating equipment
 • roof-mounted radiating ovens


Restricted use of:

 • wood stoves with ineffective combustion
 • soft, ungrounded electrical channels in bedrooms
 • electrical devices that are constantly in use throughout the day in bedrooms
 • electrical devices that are constantly in use on the external walls of bedrooms


Other


In the use phase, one should avoid use of:

 • cleaning products containing formaldehyde
 • cleaning products containing organic solvents
 • copy machines in work- and living rooms


Make minimal use of:

 • cleaning products containing butyl glycol


Make restricted use of:

 • cleaning products with ammonia
 • carpet shampoo
 • various aerosol sprays, dependent on the driving gas and other ingredients