S5

Stenbergvegen 5 bolig U6
Stenbergvegen 5 bolig U1
Stenbergvegen 5 bolig U2
Stenbergvegen 5 bolig U5
Stenbergvegen 5 bolig U4
Stenbergvegen 5 bolig U3
Stenbergvegen 5 bolig I2
Stenbergvegen 5 bolig I1
Stenbergvegen 5 bolig I4
Stenbergvegen 5 Konsept
Stenbergvegen 5 Situasjonsplan
Stenbergvegen 5 Planløsninger
Stenbergvegen 5 Snitt

Denne store eneboligen er plassert på ei slette øst for Hamar. Tomten viser fram en uvanlig utfordring: den er tilnærmet flat, enhetlig bevokst med gress uten noen bemerkelsesverdig høyere vegetasjon eller eksisterende terrengformasjoner. Derfor blei det en viktig målsetting fra starten av designprosessen å tilføre stedet nye bokvaliteter. 


Varierte romlige opplevelser blir skapt ved å organisere oppholdsrom og soverom rundt et åpent atrium slik at de blir delvis orientert mot landskapet med vid utsikt til omgivelsene og delvis orientert mot et beskyttet uterom med en mer intim karakter. Breie foldevinduer gjør det mulig å åpne opp store deler av grunnetasjen mot atriet og hagen om sommeren, slik at vertikale skiller forsvinner visuelt og taket virker utvide seg over et kontinuerlig rom med sitteplasser, planter og trær. I sørøst blir en vinterhage en videre utvidelse av stua som byr på nærhet til planter i alle årstider.


Det flate terrenget utnyttes til å skape en rekke uterom med forskjellig karakter. Stua og kjøkkenet er i direkte tilknytning til en romslig, delvis overdekket terrasse som fortsetter ut foran huset. På vestfasaden strekker taket seg videre ut over et basseng og terrasse som beskyttes av nordlig vind av en vestvendt hybel. Vegetasjonen på den opprinnelige sletta gjenetableres på det grønne taket. En utvendig trapp i atriet og en utgang i 2. etasje gir mulighet for at taket blir tatt i bruk som en produktiv del av uterommene. Fra taket blir det oppdaget nye, uventede utsiktspunkter over slettene. 


Huset er bygd med en tømmerramme med I-stendere imellom. Det er isolert med trefiber og varmes opp med en varmepumpe med jordkilde. Solceller og solfangere dekker en del av elektrisitets- og oppvarmingsbehovet til rom og vann. 


Økologiske egenskaper

 • Over bakken bygges alle konstruksjoner med biologisk nedbrytbare og fornybare trebaserte materialer: limtre, trefiberisolasjon, kryssfinér med naturlig lim, trefiberplater med voksbehandling, taksperrer med I-profil og ubehandlet heltre

 • Fundamentet er isolert med skumglassisolasjon. Ingen plastbasert isolasjon benyttes

 • Energieffektive ytterkonstruksjoner

 • Diffusjonsåpne ytterkonstruksjoner er robuste i et fuktig klima

 • Grønt tak med stedegen vegetasjon

 • Bruk av sunne bygningsmaterialer med lav innebygd energi: ingen giftige materialer eller overflatebehandlinger benyttes

 • Alt overvann håndteres lokalt i hagen

 • Naturlig ventilasjon

 • Energivindu med 3-lags glass og trerammer med silikatmaling benyttes. Alle rom har vindu som kan åpnes

 • Varmekilden i boligen er en varmepumpe med jordkilde og vannbaserte solfangere som dekker 50% av det årlige oppvarmingsbehovet til vann

 • Vannbåren gulvvarme med lav tilførselstemperatur varmer opp hele huset

 • Varmegjenvinning fra sluk og gråvann

 • Behovsstyrt styring av varme og lys

 • Ny vegetasjon plantes bevisst for å skape ly for vind og regn

 • En produktiv mathage er en del av uterommene

This large singe-family home is placed on a plain east of Hamar. The site presents an unusual challenge: it is nearly flat, uniformly overgrown with grass without any remarkable higher vegetation or existing landforms. Therefore it became an important objective from the start of the design process to endow the site with novel living qualities.


Varied spacial experiences are created by organizing the primary rooms and bedrooms around an open atrium such that they become partly oriented towards the landscape with wide views to the surroundings and partly oriented towards a protected outdoor room with a more intimate character. Wide folding windows make it possible to open up large areas of the ground floor to the atrium and garden in the summer, such that vertical separation disappears visually and the roof appears to extend itself out over a continual space with sitting areas, plants and trees. In the southeast a winter garden becomes a further extension of the living room which offers proximity to plants in all seasons.


The flat terrain is used to create several outdoor rooms with unique character. The living room and kitchen are directly connected to a spacious, partly covered terrace that continues out in front of the house. On the western facade, the roof stretches further out over a pool and a terrace which is protected from northern winds by a west-facing rental apartment. The vegetation of the original plain is reestablished on the green roof. An external stair in the atrium and an exit on the second floor make it possible to make use of the roof as a productive part of the outdoor spaces. From the roof one can discover new, unexpected views over the plains.


The house is built with a heavy timber frame with I-profile studs in between. It is insulated with wood fibre and heated with a ground-source heat pump. Solar cells and solar collectors cover a part of the need for electricity and heating of space and water.


Ecological characteristics

 • Above ground level the entire structure is built with biologically degradable and renewable wood-based materials: glue-laminated timber, wood fibre insulation, plywood with natural glue, wood fibre plates with wax treatment, roof rafters with I-profile and untreated solid wood

 • The foundation is insulated with foam glass insulation. No plastic-based insulation materials are used

 • Energy-efficient external structure

 • The diffusion-open external structure is robust in a moist climate

 • Green roof with local vegetation 

 • Use of healthy building materials with low embodied energy: no toxic materials or surface treatments are used

 • All rainwater is treated locally in the garden

 • Natural ventilation

 • Energy windows with 3 layers of glass in wood frames with silicate paint are used. All rooms have windows that can be opened 

 • The heat source in the house is a ground-source heat pump and water-based solar collectors which cover 50% of the yearly heat requirement for water

 • Water-borne floor heating with a low supply temperature heats the entire house

 • Heat recovery from wastewater and grey water

 • Demand-based control of heating and lighting

 • New vegetation is intentionally planted to create shelter from wind and rain

 • A productive food garden is a part of the outdoor spaces

Størrelse:

400 m2 oppvarmet BRA

+Vinterhage 22,5 m2

+Utleiehybel 41,4 m2


Sted:

Stenbergvegen, Hamar, Norge


Status:

Konsept