Lysås

Lysås rekkehus 1 U1
Lysås rekkehus 1 U3
Lysås rekkehus 1 U4
Lysås rekkehus 1 U2
Lysås rekkehus Oversikt
Lysås rekkehus 1 I2
Lysås rekkehus 1 I1
Lysås rekkehus konsept
Lysås rekkehus situasjonsplan
Lysås rekkehus planløsninger
Lysås rekkehus fasader
Lysås rekkehus Snitt A-A
Lysås rekkehus Snitt B-B
Lysås rekkehus energikonsept

Rekkehusene er forsiktig plassert blant eksisterende trær på toppen av en skogkledd ås utenfor Sarpsborg. De inngår i en del av en helhetlig bebyggelsesplan for et større boligområde med liknende småhus organisert i organiske mønstre blant trærne. Rekkene er orientert mot øst og vest slik at de følger de eksisterende terrengskråningene samt at de indre rommene får vid utsikt både ut over den dyrkete marka nedenfor åsen og skogholtet på den andre sida. I 1. etasje blir inngangen markert med en overdekket carport som blir visuelt tilknyttet til forhagen gjennom en utvendig gang. Et lite vindfang leder inn til en samlet stue og spisestue som neste trinn i den romlige overgangen. Soverom og baderom er plassert i 2. etasje sammen med en loftstue. Hver bolig blir individualisert i rekka av en delvis sørvendt vinterhage. Stua og kjøkkenet i 1. etasje kan åpnes opp mot vinterhagen med foldevinduer i hele veggens høyde. Vinterhagene danner samtidig delvis avskjermete private uterom ute i hagen. I 2. etasje får hver bolig en vestvendt balkong som en forlengelse av loftstua som blir delvis beskyttet av et identitetsskapende hagetre.


Boligene er utformet som lavenergiboliger isolert til passivhusnivå. I tillegg til å bli en halvklimatisert utvidelse av oppholdsrommene blir vinterhagen en kilde til romoppvarming gjennom hele året der den fanger solvarme. Tilluft blir først ført inn i vinterhagen gjennom en underjordisk kulvert. Vinterhagen er koblet til jordas stabile termiske masse med nedgravde luftkanaler som tempererer varm luft om sommeren og delvis forvarmer kald luft om vinteren. Deretter føres luften inn i boligen gjennom luftventiler høyt oppe på den delte veggen. En solskorstein er arkitektonisk integrert i hver bolig som samler avtrekk fra kjøkken og bad og forsterker naturlige drivkrefter. Solskorsteinen tilfører også boligen spennende romlige forbindelser og får boligen til å virke større. Vann blir oppvarmet av solfangere og av en pelletsovn som forbrenner fornybar biomasse. Vannbåren gulvvarme supplerer tilluften som en kilde til romoppvarming. De sørvendte takflatene er dekket med solceller og solfangere som produserer mer energi enn den som forbrukes i boligene.


Boligene er bygd med enkle, diffusjonsåpne trekonstruksjoner med stendere og sperrer med I-profil, trefiberisolasjon og smart dampbremse. Kuldebruer i fundamentet unngås ved bruk av skumglassplater til markisolasjon. Det er gjennomgående bruk av sunne bygningsmaterialer, særlig tre og trebaserte materialer.


Økologiske egenskaper

 • Over bakken bygges alle konstruksjoner med biologisk nedbrytbare og fornybare trebaserte materialer: trefiberisolasjon, kryssfinér med naturlig lim, trefiberplater med voksbehandling, stendere og bjelker med I-profil, limtre og ubehandlet heltre

 • Fundamentet er isolert med plastfri skumglass (Glasopor)

 • Energieffektive konstruksjoner isolert til passivhusstandard

 • Diffusjonsåpne ytterkonstruksjoner er robuste i et fuktig klima

 • Bygningens form er optimalisert for å fange solenergi

 • Grønt tak med stedegen vegetasjon

 • Bruk av sunne bygningsmaterialer med lav innebygd energi: ingen giftige materialer eller overflatebehandlinger benyttes

 • Plantesamfunn brukes til å rense gråvann med planterotsystem i veksthuset og i hagen

 • Vannbaserte solfangere dekker ca. halvparten av det årlige oppvarmingsbehovet til vann

 • Solceller tilknyttet til det offentlige strømnettet produserer elektrisitet gjennom hele året

 • Alt overvann håndteres lokalt i hagen

 • Naturlig ventilasjon gjennom en bygningsintegrert solskorstein

 • Energivindu med 3-lags glass og trerammer med silikatmaling benyttes. Alle rom har vinduspartier som kan åpnes

 • Tilluft varmet på en passiv måte med solenergi og vannbåren gulvvarme med lav tilførselstemperatur varmer opp huset

 • Vinterhagen utnyttes som en kilde til passiv solvarme. Vinterhagen er i tillegg koblet til jordas termiske masse med nedgravde luftkanaler som kjøler ned varm luft om sommeren og varmer opp kald tilluft om vinteren

 • En pelletsovn som forbrenner fornybar biomasse supplerer solenergi som energikilde til oppvarming av rom og vann

 • Varmegjenvinning fra sluk og gråvann

 • Behovsstyrt styring av varme og lys

The row houses are carefully placed amongst existing trees at the top of a forested ridge outside of Sarpsborg. They are part of a holistic plan for a larger residential area which consists of similar small houses organised in organic patterns amongst the trees. The rows are oriented to the east and west such that they follow the existing sloping terrain while the inner spaces are provided with wide views over the cultivated land below the ridge and the forest grove on the other side. On the first level, the entrance is marked by a covered carport which is visually connected to the front garden through an outdoor passage. A small buffer space leads in to a clustered living room and dining room. Bedrooms and bathrooms are placed on the second floor together with a loft living room. Each house is individualised in the row by a partly south-facing winter garden. The living room and kitchen on the first level can be opened up to the winter garden with folding windows over the entire height of the walls. The winter gardens form simultaneously partly-screened private outdoor rooms in the garden. On the second floor each house receives a west-facing balcony as an extension of the loft living room which becomes partly protected by an identity-creating garden tree.


The houses are designed as low-energy homes insulated to passive house standard. In addition to becoming a half-climatised extension of the living spaces, the winter garden serves as a source for space heat throughout the year as it captures solar energy. Intake air is first led into the winter garden through an underground culvert. The winter garden is connected to the earth’s stable thermal mass with buried air canals which temper warm air during the summer and partly preheat cold air in the winter. After circulating underground and exchanging heat, the air is led into the house through air vents located high up on the shared wall. A solar chimney is architecturally integrated into each home which collects exhaust air from the kitchen and bathrooms and strengthens natural driving forces. The solar chimney also gives the house exciting spatial connections and makes each home seem larger than it is. Water is heated by solar collectors and a pellet oven which burns renewable biomass. Water-borne floor heating supplements the intake air as a source of space heating. The south-facing roof surfaces are covered with solar cells and solar collectors which produce more energy than is used in the houses.


The houses are built with simple, diffusion-open wooden structures with studs and joists with I-profiles, wood-fibre insulation and a smart moisture brake. Cold bridges in the foundations are avoided by using foam glass plates as ground insulation. There is thorough use of healthy building materials, especially wood and wood-based materials. 


Ecological characteristics

 • Above ground level all structures are built with biodegradable and renewable wood-based materials: wood fibre insulation, plywood with natural glues, wood fibre plates with wax treatment, studs and joists with I-profiles, glue-laminated timber and untreated solid wood

 • Foundations are insulated with plastic-free foam glass

 • Energy-efficient external constructions insulated to passive house standard

 • Diffusion-open external constructions are robust in a moist climate

 • The building form is optimised to capture solar energy

 • Green roof with local vegetation

 • Use of healthy building materials with low embodied energy: no toxic materials or surface treatments are used

 • Plant societies are used to treat greywater with plant root systems in the greenhouse and garden

 • Water-based solar collectors cover approximately half of the yearly heating requirement for water

 • Solar cells connected to the public electricity network produce electricity throughout the year

 • All surface water is treated locally in the garden

 • Natural ventilation through a building-integrated solar chimney

 • Energy windows with 3 layers of glass and wooden frames with silicate paint are used. All rooms have windows that can be opened

 • Intake air warmed passively by solar energy and low-temperature water-borne floor heating heats up the house

 • The winter garden is used as a source of passive solar heat. The winter garden is connected in addition to the thermal mass of the earth with buried air canals which cool warm air during the summer and heat up cold intake air during the winter

 • A pellet oven which burns renewable biomass supplements solar energy as an energy source for heating of water and space

 • Heat recovery from drains and greywater

 • User-controlled regulation of heating and lighting

Størrelse:

155,27 m2 oppvarmet BRA

+Vinterhage 23,0 m2

+Utebod 6,92 m2


Sted:

Lysås, Sarpsborg, Norge


Status:

Konsept