Bolig S23

Sagaveien 23 U2
Sagaveien 23 Oversikt 2
Sagaveien 23 Oversikt
Sagaveien 23 U1
Sagaveien 23 U4
Sagaveien 23 U5 hage
Sagaveien 23 I1
Sagaveien 23 I2
Sagaveien 23 I5
Sagaveien 23 U3 hage
Sagaveien 23 I3
Sagaveien 23 I4
Sagaveien 23 bolig Konsept
Sagaveien 23 bolig Situasjonsplan
Sagaveien 23 bolig Planløsninger
Sagaveien 23 fasade skisse
Sagaveien 23 bolig Konseptskisse

A concept for a medium-sized garden house. The house lies on a separated part of a larger, relatively flat site that is surrounded by other houses and gardens on alle sides.


The entrance to the home is placed at the end of a small square entrance garden which is sheltered from the neighbours by tall walls of board-formed concrete. The living rooms are organised around a central garden which separates the combined lounge and kitchen from the parents’ master bedroom and a studio space. Large parts of the house can be opened up to the garden in good weather. The hall that connects the living room and bedroom to the east offers access also to a half-climatised greenhouse which admits light into the garden through sliding windows. To the west, the garden room is completed by higher trees and bushes. The garden becomes thereby a lush outdoor room with private character in the centre of the home, partly sunken down into the terrain to increase further the impression of peace and shelter. On the second floor, there are placed bedrooms for the children together with a guest room. From the upper level it is also possible to go directly out onto the green roof.


The house is constructed with a simple wood construction and is insulated to passive house standard. The roof is covered with local meadow vegetation. Water-based solar collectors cover approximately half of the yearly requirement for energy for heating water. 

Et konsept for en mellomstor hagebolig. Huset ligger på en inndelt del av en større, relativt flat tomt som er omgitt av andre boliger og hager på alle kanter. 


Inngangen til boligen er plassert ved enden av en liten firkantet inngangshage som er skjermet for naboene av høye vegger i bordfomet betong. Oppholdsrommene er organisert rundt en sentral hage som adskiller stua og kjøkkenet fra foreldrene sitt hovedsoverom og et studio. Store deler av boligen kan åpnes opp mot hagen i godt vær. Gangen som forbinder stua og soverommet i øst gir også tilkomst til et halvklimatisert veksthus som slipper lys gjennom skyvevinduer inn til hagen. I vest blir hagerommet omsluttet av høyere trær og busker. Hagen blir dermed et frodig uterom med privat karakter ved husets midtpunkt, delvis nedsenket i terrenget for å øke ytterligere inntrykket av ro og ly. I 2. etasje er det plassert soverom til barna samt et gjesterom. Fra det øvre planet er det også mulig å gå direkte ut på det grønne taket. 


Boligen er bygd med en enkel trekonstruksjon og isolert til passivhusstandard. Takene er dekket av stedegen engvegetasjon. Vannbaserte solfangere dekker sirka halvparten av det årlige behovet for oppvarmet vann.

Size:

240 m2 heated floor area


Location:

Sagaveien 23, Ås, Norway


Structure:

Timber structure


Status:

Concept